Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Μορμολύκειον


Ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ καὶ ἕκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν διερευνωμένη, εὗρε καὶ κεφαλὴν μορμολυκείου εὐφυῶς κατεσκευασμένην, ἣν καὶ ἀναλαβοῦσα ταῖς χερσὶν ἔφη· " Ὢ οἵα κεφαλή, καὶ ἔγκεφαλον οὐκ ἔχει."

Ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι, κατὰ ψυχὴν δὲ ἀλογίστους.

Υ.Γ.

Μορμώ : μυθικό τέρας

Μορμολύκειο : σκιάχτρο

[ Πολλές φορές οι θρησκείες χρησιμοποιούνται σαν μορμολύκεια εκφοβισμού των ανθρώπων].